Skeleton study. Arina, 10. White chalk on black paper.

Skeleton study. Arina, 10. White chalk on black paper.